Allmänt om optioner

En option är ett finansiell instrument som fördelar värdeutvecklingen på en underliggande tillgång mellan utställaren och innehavaren (köparen av instrumentet). I incitamentsprogram används optioner som ger innehavaren rätten till värdet ovanför en tröskel, "lösenpriset".

 

Fördelen med optioner i stället för aktier i incitamentsprogram är att optionen kan frikoppla själva ägandet från ersättningen. Det innebär att man kan utforma ett optionsprogram så att deltagarna får del av värdeutvecklingen utan att i slutänden bli ägare till aktier. Ofta är detta att föredra, eftersom de som belönas många gånger slutar på företaget efter en viss tid till skillnad från de ursprunliga ägarna.

 

Olika typer av optioner i incitamentsprogram

Gemensamt för alla belöningssystem är att man vill få den anställde att fokusera på värdeutvecklingen i bolaget. Det finns flera olika typer av optioner som används för detta ändamål:


Personaloptioner ses som en anställningsrelaterad förmån. Skatteverkets benämning personaloption syftar på en rättighet att i framtiden få köpa en aktie till ett på förhand bestämt pris där rättighet är intimt förknippad med en anställning, inte kan överlåtas och ofta erhålls utan att någon premie betalas.

Köpoptioner är optioner på existerande aktier och anses skatterättsligt som värdepapper, om de kan överlåtas och inte är knutna till anställningen. De är bra att använda om det finns en ägare till bolaget, till exempel ett moderbolag och då det vill skapa ett incitament för sin vd i ett dotterbolag. Köpoptioner är realtivt enkla att konstruera rent administrativt.

Syntetiska optioner ger inte rätten att köpa värdepapper utan rätten att få en andel av värdeutvecklingen på den underliggande aktien. Innehavaren blir därför inte ägare till aktien. Detta instrument är med andra ord optimalt om man inte vill att innehavaren ska bli ägare.

Teckningsoptioner avser emission av nya aktier till skillnad från vanliga köpoptioner. De är därför förknippade med en framtida nyemission i bolaget och rent administrativt relativt komplicerade att sjösätta. De är lämpliga om det finns flera ägare till bolaget.

 

Beskattning av optioner

Personaloptioner beskattas i samband med att den underliggande aktien förvärvas av den anställde. När optionen ställs ut sker med andra ord ingen beskattning av den anställde. Vid lösen uppstår en löneförmån, eftersom lösenpriset för aktierna regelmässigt då understiger marknadsvärdet (annars kommer optionsinnehavaren ju troligen inte att köpa aktierna). En sådan förmån tjänstebeskattas och sociala avgifter ska betalas av företaget som ställt ut förmånen.


Kvalificerade personaloptioner är optioner med en ny skattestatus och de infördes från och med den 1 januari 2018. De beskattas varken då optionen ställs ut eller när den underliggande aktien förvärvas av den anställde. Istället beskattas en eventuell vinst vid försäljningen av aktien i samband med att den avyttras. Det kan då bli aktuellt med fåmansföretagsreglerna. Kvalificerade personaloptioner kräver att en hel del villkor gällande såväl utställande företag som optionsvillkoren och den anställde uppfylls.


För köpoptioner och teckningsoptioner som anses vara värdepapper sker eventuell förmånsbeskattning redan då optionsrätten ställs ut. Om marknadspris betalas vid förvärvet finns ingen förmån och då sker heller ingen förmånsbeskattning. Värdeutvecklingen på optionsrätten kapitalinkomstbeskattas om den skulle säljas. Utnyttjas optionen för att köpa den underliggande aktien läggs premien som betalades för optionen till anskaffningsvärdet för aktien. Notera att fåmansföretagsreglerna kan vara tillämpliga vid beskattning av såväl försäljningen av själva optionen som då en aktie som förvärvats via option säljs.


För syntetiska optioner gäller att kapitalinkomstbeskattning sker då utbetalning sker. Eventuell löneförmån uppstår om optionen säljs till underpris till den anställde och beskattas då som inkomst av tjänst.


Vi lämnar alltid råd till våra kunder kring hur man ska utforma sitt optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt.


Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.