Frågor som man bör tänka på ...

 

Det här bör du noga fundera igenom:


  • Hur många ska omfattas av ett program?

  • Antal aktier till respektive optionsberättigad?

  • Vad ska innehavaren betala om han/hon önskar utnyttja optionen på lösendagen?

  • Vilken premie som optionsköparna kan uppfatta som rimlig att betala nu?

  • Om det ska finnas några restriktioner i form av återköpsklausul om anställningen upphör.

  • Om det ska finnas några restriktioner ifråga om möjligheten att överlåta optionerna/förvärvade aktier.

  • Om optionsköparna ska vara tvungna att sälja sina optioner/förvärvade aktier om majoritetsägarna vill sälja sina aktier.

  • Löptiden för optionerna. Beräknad start och sluttidpunkt.

  • Planerna för eventuell utdelning under löptiden för optionerna.

  • Hur hanterar vi situationen om optionsköparna förlorar sina pengar?

Vanliga frågor som vi får

Avtalsvillkor

1.  Kan vi ha ett villkor i optionsavtalet som anger att innehavaren måste sälja tillbaka sin option till sitt anskaffningsvärde om han/hon slutar i vårt bolag?

2.  Måste optionen vara fritt överlåtbar för att eventuell avkastning ska bli beskattad som inkomst av kapital?

3.  Kan vi förlänga löptiden på en utestående option?

Värderingar

1.  Hur kan vi utforma villkoren så att vi får en viss premie?

2.  Vi genomförde en nyemission av aktier förra kvartalet? Kan vi använda samma värdering nu som då?

3.  Hur ska vi värdera den underliggande aktien?

Skattefrågor

1.  Måste den anställde betala premien för optionen eller kan han/hon få den som förmån?

2.  Kan man dra av premien från den anställdes bruttolön?

3.  Hur beskattas vinst på aktier som man köpt via optioner?

 

 

Liten ordlista om optioner

Amerikansk option

Option som kan påkallas när som helst under löptiden.

Asiatisk svans

Option vars slutvärde bestäms utifrån medelvärdet av flera observationer före slutdagen.

Barriäroption

Option som avslutas eller aktiveras då underliggande aktie passerar ett visst värde.

Black&Scholes

Matematisk modell för att beräkna optionspremien.

Call option

Engelska för KÖP-option.

Europeisk option

Option som bara kan påkallas på vid löptiden slut.

Grundvärde (äv. realvärde)

Den underliggande aktiens värde minskat med lösenpriset (KÖP-option). Lösenpriset minskat med den underliggande aktiens värde (SÄLJ-option).

Innehavare

Den aktör som innehar rätten att köpa (KÖP-option) eller sälja (SÄLJ-Option) underliggande tillgång.

Kvalificerad personaloption

En personaloption som får en fördelaktig skatterättslig behandling efter 1 januari 2018 förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Kvittning

En transaktion där innehavaren säljer tillbaka sin option till utställaren.

KÖP-option

Ett värdepapper som ger rätten men ej skyldigheten att köpa den underliggande tillgången till ett på förhand överenskommet pris senast på förfallodagen.

Löptid

Den tid under vilken optionen kan utnyttjas.

Lösenpris (äv. strike-price eller exercise-price)

Det pris som innehavaren ska betala för att få köpa aktierna (KÖP-option) eller det pris som en utställare (SÄLJ-option) måste betala om innehavaren påkallar köp.

Minusoption

Option som inte har något grundvärde.

Naken option

Utställd option utan att underliggande tillgång innehas av utställaren.

Parioption

Option vars lösenpris är detsamma som aktiens värde.

Plain Vanilla

Enklaste formen av KÖP- eller SÄLJ-option.

Plusoption

Option som har positivt grundvärde.

Premie

Det pris som optionen betingar.

Put option

Engelska för SÄLJ-option.

Slutmånad

Den månad optionen upphör att gälla.

Syntetisk option

Option som ger inneavaren rätten till en andel av värdeutvecklingen på aktien.

Teckningsoption

Ger rätt att teckna nya aktier.

Tidsvärde

Det värde som finns utöver grundvärdet på grund av att det återstår en viss del av löptiden.

Utställare

Den aktör som påtagit sig skyldigheten att sälja (KÖP-option) eller skyldigheten att köpa (SÄLJ-option) underliggande tillgång.

Volatilitet

Förändringarna över tiden i den underliggande tillgångens värde.